Vrácení zboží a reklamace

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zákazník převzal věc nebo kdy zákazníkem určená třetí osoba, jiná než dopravce, získala produkt.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás, tj. Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na adresu Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, e-mail: Sprzedaż@liftstore.pl, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy kupní smlouvy jednoznačným prohlášením zaslaným poštou nebo e-mailem na výše uvedené adresy.

Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený jako Příloha 1 Pravidel našeho internetového obchodu. Použití vzorového formuláře není povinné. 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zákazník zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vezměte prosím na vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od této smlouvy vrátíme zákazníkovi všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený v našem Online obchodu). Store) neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních prostředků, které zákazník použil při původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasil jinak; v žádném případě nebudou zákazníkovi v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky. 

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zadržet náhradu až do obdržení produktu nebo dokud nám neposkytnete důkaz o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Vraťte prosím výrobek na adresu Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na adresu Sadowa 21, 05-850 Jawczyce , a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o odstoupení od kupní smlouvy. . Lhůta je dodržena, pokud je Produkt odeslán zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Vezměte prosím na vědomí, že zákazník bude muset nést přímé náklady na vrácení položky.

ZÁRUKA NA VADY VÝROBKU

Podle Čl. Občanský zákoník dle § 556 zákona ze dne 23. dubna 1964. Prodávající odpovídá zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu. Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud zákazník v době uzavření smlouvy o vadě věděl.

Na základě článku. 558 občanského zákoníku, v případě prodeje Produktu zákazníkovi, který není spotřebitelem, je ručení Prodávajícího ze záruky vyloučeno.

Dodání Produktu v rámci uplatnění práv ze záruky za vady jde na náklady Prodávajícího.

Prodávající odpovídá v rámci záruky v případě zjištění vady do dvou let ode dne dodání Produktu zákazníkovi.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním výrobků.

Pokud jste podnikatel, který provádí nákupy, které nesouvisí s vaší podnikatelskou činností, tedy nepřebíráte fakturu nebo fakturu za firemní údaje podnikatele, máte práva související se zárukou za vady zakoupeného produktu.

Oznámení o vadách Produktu zasílejte e-mailem na adresu : Sprzedaż@liftstore.pl nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího.

Má-li prodávaná věc vady, může zákazník podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže Prodávající neprodleně a bez zbytečného obtíží zákazníka vymění vadnou věc za věc bez vady nebo neodstraní vadu. Toto omezení neplatí, pokud již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo odstranit vadu.

Zákazník může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou, nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, pokud věc neuvede do souladu s kupní smlouvou. způsob zvolený zákazníkem je nemožný nebo by vyžadoval nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu.

Pokud je to nutné pro posouzení fyzických vad, měl by být Produkt doručen na následující adresu: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce .

Prodávající odpovídá na žádost zákazníka do 14 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Neprojednání žádosti ve stanovené lhůtě se rovná jejímu přijetí.

Náklady na odstranění vady nebo výměnu Produktu za nový hradí Prodávající.

ZÁRUKA

Na zboží prodávané v Obchodě se vztahuje záruka výrobce.

Ve věcech, na které se nevztahují předpisy, ustanovení občanského zákoníku a příslušných aktů polského práva, jakož i práva Evropské unie, zejména GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).